MagazínEmpora Hotels

Ubytovací poriadok

Grand hotel Permon, s.r.o.                                                                                                                                           Ev.číslo : 1/2011 

UBYTOVACÍ PORIADOK

UBYTOVACIEHO ZARIADENIA – GRAND HOTEL PERMON****,

Pribylina č. 1486

platný od 01. 01. 2011

 

Obchodné meno: Grand hotel Permon, s.r.o.,

Sídlo: Pribylina 1486, 032 42 Pribylina, IČO: 44 130 651

Zapísaná: V OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 20694/L

 

1. V Grand hoteli Permon môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania alebo je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi recepcie Grand hotela Permon pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje tiež osobitnou právnou úpravou.

2. Grand hotel Permon môže v zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako pôvodné ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

3. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie v nástupný deň povinné ubytovať hosťa v dobe od 15,00 hod. najneskôr do 24,00 hod. Do tejto doby hotel izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak. Pokiaľ hosť nenastúpi na pobyt do 24,00 nástupného dňa, hotel môže už izbou disponovať podľa vlastného uváženia. V takomto prípade platí, že hosť pobyt stornoval, ak sa s hotelom nedohodne inak.

4. Hosť sa odubytuje a odhlási svoj pobyt na recepcii hotela najneskôr do 11,00 hod. Do toho času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za nasledujúci deň.

5. Hosť, ktorý trvá na ubytovaní pred 15,00 hod. zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.

6. Ubytovacie zariadenie uplatňuje stornopodmienky a stornopoplatky v súlade s obchodnými podmienkami, s tým, že v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb: a) 1-5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok 100% z ceny objednaných služieb, b) 5-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok 50 % z objednaných služieb, c) viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt je zrušenie objednaných služieb bez stornopoplatku. d) Ubytovateľ si vyhradzuje stornopoplatky odpustiť z dôvodov osobitného zreteľa, týmto nie sú dotknuté storno podmienky a stornopoplatky v rámci individuálnych zmluvných vzťahov uzatvorených písomne.

7. Hosť platí platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla vopred, najneskôr pri nastúpení pobytu, týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní.

8. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu.

9. V izbe a spoločenských priestoroch Grand hotela Permon nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela prevádzať akékoľvek zmeny na zariadení, ani vykonávať zásahy do elektrickej a inej inštalácie.

10. V Grand hoteli Permon a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.).

11. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch Grand hotela Permon.

12. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch Grand hotela Permon. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v Grand hoteli Permon alebo zákonný zástupca dieťaťa.

13. Hosťom nie je dovolené vnášať do izieb alebo iných nie na to určených priestorov športové náradie a iné predmety, pre úschovu ktorých je určené vyhradené miesto na 8. poschodí, šatňa, lyžiareň atď., od ktorej hosť na požiadanie obdrží kľúčik na recepcii hotela.

14. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie i po 22,00 hod., a to v priestoroch k tomu určených.

15. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú vyhradené spoločenské priestory Grand hotela Permon. V izbe, kde je hosť ubytovaný smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka ubytovacieho úseku Grand hotela Permon alebo vedenia Grand hotela Permon v čase od 08,00 hod. do 22,00 hod.

16. Pred odchodom z izby Grand hotela Permon je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnú elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, uzavrieť balkónové dvere a zavrieť, prípadne zamknúť vchodové dvere izby a kartu uzamykania (resp. kľúč) odovzdať na recepcii Grand hotela Permon, ak nie je dohodnuté s vedením ubytovacieho úseku Grand hotela Permon inak.

17. Prevádzkovateľ zodpovedá za veci, vnesené ubytovanými osobami do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí. Vnesené veci sú veci, ktoré boli prinesené hosťom do priestorov, ktoré sú vyhradené na jeho ubytovanie alebo uložené na určenom mieste, alebo boli za týmto účelom odovzdané do úschovy prevádzkovateľovi alebo zodpovednému pracovníkovi prevádzkovateľa. Na izbe sa klenoty, peniaze a iné cennosti ukladajú do trezora zabudovaného v izbe. Táto zodpovednosť sa spravuje ustan. § 758 Občianskeho zákonníka.

18. Psy a iné zvieratá z dôvodu rozporu s právnymi predpismi platnými pre SR z dôvodu kúpaliska v hoteli sú zakázané.

19. Za škody, spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

20. Parkovisko pri Grand hoteli Permon prevádzkuje Grand hotel Permon, s.r.o. Parkovisko je platené s organizovanou prevádzkou.

21. Sťažnosti, reklamácie hostí, prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie Grand hotela Permon, resp. sa vykonávajú v zmysle Reklamačného poriadku Grand hotela Permon, ktorý je zverejnený na recepcii hotela.

 

Ubytovací poriadok platí od 01. 01. 2011

V Pribyline dňa 30. 12. 2010

                                                                                                                                                       Ing. Vladimír Štefanovský

                                                                                                                                                                  konateľ, v.r.

                                                                                                                                                        Grand hotel Permon, s.r.o.

 

Ubytovací poriadok na stiahnutie:

Dokumenty:

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov