MagazínEmpora Hotels

VNÚTORNÝ PORIADOK Detského kútika

Detský kútik „Permoníkovo“ Grand hotela Permon**** je zariadenie poskytujúce možnosti trávenia voľného času detí ubytovaných v hoteli + jeho dependance Pinius a v hoteli Pieris*** + jeho dependance Permoník.

V detskom kútiku je stály odborný dozor.

 • Deti vo veku od 3 do 7 rokov, ktoré sú samsotatné je možné zverejniť službe detského kútika (ďalej ako DK), ktorá dozerá na jeho bezpečnosť a pohyb po zariadeniach DK (3D kino, herňa s hracími konzolami, tvorivá dielňa)
 • Ak má rodič záujem o dozor nad svojím dieťaťom, je povinný odovzdať ho do rúk službe DK, ktorá si zaznačí niektoré údaje (meno, vek dieťaťa, číslo izby, tel.kontakt). Za pohyb dieťaťa,ktoré nie je takto zverené službukonajúcemu personúlu, nenesieme zodpovednosť. 
 • V prípade požiadavky dozoru nad deťmi vo veku od 3 do 4 rokov je potrebné na vyžiadanie službukonajúceho personálu predložiť kartičku poistenca dieťaťa. 
 • Deti do 3 rokov môžu navštevovať DK len v sprievode rodiča, ktorý zodpovedá za ich bezpečnosť.
 • Do DK je možné prijať len zdravé dieťa (nemožno prijať deti so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká, s vírusovými ochoreniami, pretrvávajúcim kašľom). 
 • Deťom neodporúčame nosiť ozdoby z drahých kovov, mobily, tablety či iné drahé predmety, za ich prípadnú stratu nezodpovedáme.
 • Z DK nie je dovolené vynášať von hračky ani žiadne prednety, ktoré sú majetkom DK. 
 • V DK nie je dovolené konzumovať jedlo, slúžia na to stoly umiestnené z vonkajšej strany DK. 
 • Pri vstupe do DK je potrebné aby sa ubytovaní hostia (hostia Grand hotela Permon**** + dependance Pinius, hostia hotela Pieris*** + dependnace Permoník) preukázali hotelovým preukazom. 
 • Pri vstupe do DK je potrebné aby sa neubytovaní hostia preukázali uhradeným pokladničným dokladom aktuálneho dňa z wellness komplexu Permon´s Paradise Grand hotela Permon****. 
 • Dieťa neubytovaných hostí môže byť v DK prítomné pod dozorom rodiča. 

 

Právo na zmenu vo Vnútornom poriadku DK vyhradené. 

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov