MagazínEmpora Hotels

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

(platné od 15.11.2017)

 

Stornopoplatky:

Stornopoplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta.

I. Stornovanie rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb (v prípade ubytovania: objednanie 1 až 9 izieb vrátane):

1. V prípade zrušenia rezervácie alebo jej časti:

- 1 - 5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok vo výške 100 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.

- 6-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.

2. Bez stornopoplatku v prípade zrušenia objednaných služieb viac ako 14 dní pred dňom ich prvého plnenia.

II. Stornovanie skupinových objednávok (v prípade ubytovania: objednanie 10 a viac izieb):

1. V prípade zrušenia skupinovej objednávky alebo jej časti:

- 1 až 14 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je stornopoplatok vo výške 100 % z ceny objednaných služieb alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.

- 15-30 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je stornopoplatok vo výške 70 % z ceny objednaných služieb alebo stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.

2. V prípade zrušenia skupinovej objednávky viac ako 30 dní pred jej uskutočnením sa stornopoplatok neuplatňuje.

Stornovanie rezervácie, objednávky alebo ich časti sa vykonáva písomným oznámením Poskytovateľovi.

Stornovanie sa uplatňuje aj v prípade, že Objednávateľ neoznámil stornovanie rezervácie, objednávky alebo jej časti a objednaná služba nebola vyčerpaná.

Oznámenie o stornovaní sa zasiela e-mailom na adresu: rezervacie@hotelpermon.sk, resp. na e-mailovú adresu osoby, s ktorou už objednávateľ o konkrétnej objednávanej rezervácii komunikoval.

Platobné podmienky:

I. Rezervácie ubytovania (v prípade jednej rezervácie do 10 izieb):

zálohová platba 14 dní pred nástupom na pobyt vo výške 100 % z ceny objednaných služieb na základe vystaveného potvrdenia rezervácie, pripísaním na účet Poskytovateľa, č. účtu: IBAN:SK95 0900 0000 0003 3496 7326 SWIFT:GIBASKBX, VS: číslo rezervácie (prípadne číslo zálohovej faktúry).

II. Rezervácie skupinových objednávok (v prípade jednej rezervácie 10 a viac izieb):

zálohová platba 60 dní pred nástupom na pobyt na základe vystavenej zálohovej faktúry (resp. potvrdenia rezervácie) spravidla vo výške najmenej 80 % z kalkulovanej ceny objednaných služieb alebo v osobitných prípadoch až 100%.

III. Rezervácie v osobitných prípadoch (pobyt „Silvester“ a pobyt „Veľká noc“):

zálohová platba 60 dní pred nástupom na pobyt vo výške 100 % z ceny objednaných služieb na základe vystaveného potvrdenia rezervácie, pripísaním na účet Poskytovateľa, č. účtu: IBAN:SK95 0900 0000 0003 3496 7326 SWIFT:GIBASKBX, VS: číslo rezervácie (prípadne číslo zálohovej faktúry).

IV. Rezervácie ubytovania ONLINE (v prípade jednej rezervácie do 10 izieb):

v prípade ONLINE rezervácie vyžadujeme zálohovú platbu vo výške 100 % z ceny objednaných služieb v momente zrealizovania ONLINE rezervácie, pripísaním na účet Poskytovateľa.

V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie/objednávky nebude uhradená v lehote podľa vyššie uvedených Platobných podmienok I.,II., III. a IV., má sa za to, že účastníci od zmluvy o rezervovaní/objednaní pobytu alebo služby odstúpili. To isté platí aj v prípade, že objednávateľ nezačne využívať rezervované/objednané služby v 1. deň termínu pobytu do 24,00 hod. alebo inom dohodnutom čase. Odstúpením od zmluvy o rezervovaní/objednaní pobytu alebo služby nie sú dotknuté horeuvedené Stornopoplatky.

Platba darčekovým poukazom: Hosť môže služby uhradiť aj originál darčekovým poukazom vydaným na takýto účel poskytovateľom služieb. Takýto Darčekový poukaz je hosť povinný predložiť ako platidlo u poskytovateľa služieb najneskôr pri nástupe na pobyt, inak sa na takýto poukaz pri platbe neprihliada.

................................................................................................................................................................................................................................

Obchodné podmienky

pre kúpu Darčekového poukazu

(platné od 29.11.2023)

 

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na objednanie a kúpu Darčekového poukazu s poukázaním na ustan. § 53 a násl Obč. zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len „OZ“).

Kúpu Darčekového poukazu sa Predávajúci - dodávateľ Grand hotel Permon, s.r.o., IČO:44 130 651 (ďalej len „Predávajúci“) zaväzuje dodať Kupujúcemu - Spotrebiteľovi (ďalej len „Kupujúci“) Darčekový poukaz, ktorý bude obsahovať rozsah objednaných služieb (ďalej len „Predmet kúpy“).

Predzmluvné vzťahy a uzavretie zmluvy:

Darčekový poukaz si Kupujúci objednáva u Predávajúceho osobne alebo e-mailom. Súčasťou objednávky je rozsah služieb, ktoré sú predmetom objednávky a budú uvedené v Darčekovom poukaze, cena za rozsah objednaných služieb a miesto dodania Darčekového poukazu s poukázaním na usta. § 614 ods. 1 OZ.

Rokovanie o obsahu a cene predmetu darčekového poukazu je predzmluvným vzťahom medzi Predávajúcim a Kupujúcim, v ktorom sa rokuje o obsahu zmluvy. K platnému uzavretiu zmluvy dochádza okamihom, keď dôjde Kupujúcemu od Predávajúceho Kalkulácia darčekového poukazu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy. Zmenu v obsahu zmluvy t.j. obsahu darčekového poukazu a jeho platnosti je možné meniť len dohodou zmluvných strán. V prípade, že kupujúci po prevzatí darčekového poukazu tento nevyčerpá v dohodnutom termíne, platia primerane ustan. § 590 OZ.

Účinky zmluvy nastávajú zaplatením kúpnej ceny Kupujúcim Predávajúcemu spôsobom a na účet uvedeným v kalkulácii darčekového poukazu. Zaplatenie sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Predávajúceho.

Zaplatením za Predmet kúpy kupujúcim, dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je Darčekový poukaz, v ktorom je uvedený rozsah zakúpených služieb a termín plnenia (dohoda o vlastnostiach § 496 OZ). Darčekový poukaz po zaplatení kúpnej ceny bude dodaný na miesto dohodnuté pri objednaní Darčekového poukazu v súlade s ustan. § 591 a násl. a § 614 OZ. Ostatné neuvedené podmienky sa spravujú príslušnými ustanoveniami OZ. Darčekový poukaz slúži ako platobný prostriedok o poskytovateľa. Podrobnosti uhrádzania platieb za poskytnuté služby Darčekovým poukazom upravujú všeobecné obchodné podmienky.

Reklamácie:

Reklamácie Kupujúci uplatňujú u Objednávateľa na jeho adrese Grand hotel Permon, s.r.o, IČO:44130651, Pribylina 1486 v súlade s ustan. Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Reklamačného poriadku Predávajúceho, ktorý je zverejnený na web. stránke Predávajúceho www.hotelpermon.sk, alebo na recepcii Grand hotela Permon, Pribylina 1486. Obsahom reklamácie musia byť vady predanej veci v zmysle OZ.

Za reklamáciu sa nepovažuje vrátenie darčekového poukazu, jeho strata alebo zničenie.

Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť a nie je možné vydávať z hodnoty darčekového poukazu.

Za zakúpený darčekový poukaz Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu nevracia s výnimkou:

a) uznanej reklamácie v plnom rozsahu,

b) odstúpením od zmluvy spôsobom podľa týchto obchodným podmienok alebo zákona.

Odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť, ak Predávajúci do 15 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny nedodá Darčekový poukaz na dohodnuté miesto dodania Kupujúcemu.

Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak Kupujúci do 15 dní odo dňa obdržania Kalkulácie darčekového poukazu nezaplatí kúpnu cenu.

V ostatných prípadoch môže Kupujúci a Predávajúci od zmluvy odstúpiť, len ak je to ustanovené v OZ alebo inom zákone.

 

Obchodné podmienky na stiahnutie:

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov