MagazínEmpora Hotels

Návštevný poriadok

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

1. Všeobecné pravidlá

1.1.Návštevný poriadok a jeho pravidlá slúžia na udržiavanie bezpečnej prevádzky, poriadku a čistoty v celej prevádzke objektu Wellness Permon´s Paradise Grand hotela Permon a Wellness centra hotela Pieris. Tieto pravidlá tiež zahŕňajú aj prístupové miesta a vonkajšie zariadenia, tak isto ako aj starostlivosť o pohodlie našich návštevníkov. Návštevníci sa musia vyvarovať akýchkoľvek činností, ktoré odporujú týmto pravidlám, rušia pohodlie iných návštevníkov alebo narúšajú pracovné povinnosti zamestnancov vyplývajúce s právnych predpisov a rozhodnutí štátnej správy a interných aktov riadenia. Kúpou vstupenky návštevník prehlasuje, že sa v potrebnom rozsahu oboznámil s týmto návštevným poriadok a jeho ustanovenia sa stávajú pre návštevníka záväznými.

2. Otváracie hodiny, vstup a vylúčenie z návštevy areálu

2.1.Otváracie hodiny Permon's Paradise a Wellness Pieris  sú pre verejnosť viditeľne vyznačené. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou, ktorú si klienti môžu zakúpiť na pokladni.

2.2.Platný vstupný náramok je návštevník povinný odovzdať pred odchodom zo zariadenia, inak zodpovedá za škodu. Za stratu náramku si účtuje prevádzkovateľ škodu vo výške 33.- EUR.

2.3.Žiadne ďalšie vstupenky sa nevydávajú neskôr než hodinu pred zatváracou hodinou.

2.4.V areáli platí zákaz vstupu pre:

a) osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok

b) osoby so zvieratami

c) osoby, trpiace prenosnými infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť návštevník požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami (napr. olupujúca sa koža, vyrážky, kožné parazity) alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ktorá ohrozuje zdravie ostatných návštevníkov. Ďalej rodinní príslušníci osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, prípadne osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom

d) osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia kompetentnej osoby

e) osoby špinavé, v špinavom oblečení a zahmyzené

2.5.Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať a vyzliekať bez pomoci druhej osoby, tak isto ako aj osoby s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím, vstup do areálu povolený len s doprovodom.

2.6.Deti mladšie ako 12 rokov majú vstup do areálu povolený len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov.

3. Zodpovednosť

3.1.Návštevníci využívajú Permon's Paradise, Wellness Pieris a zariadenia k tomu prislúchajúce v súlade s pokynmi prevádzkovateľa a prevádzkovým poriadkom zariadenia, inak prevádzkovateľ nezodpovedá za ich konania.

3.2.Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu v súlade s občianskym právom.

3.3.Návštevníci si počas prevádzky ukladajú všetky vnesené veci do uzamykateľných skriniek, ktoré po vložení vecí si uzamykajú, inak prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na vnesených veciach. Uzamknuté skrinky pri skončení prevádzky sa otvárajú, pričom za nájdené veci prevádzkovateľ už nezodpovedá a v takomto prípade sa uplatňujú ustanovenia § 118 a násl. Obč. zákonníka.

4. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

4.1.Návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénov, dôkladne sa umyť mydlom v sprchách bez plaviek.  Návštevníci sú povinní používať v bazénoch vlastné plavky, ktoré sú čisté. Do potiarní návštevník vstupuje bez plaviek.

4.2.Čas kúpania je ohraničený časom na platnom vstupnom náramku. Ak sa uvedený čas na kúpanie prekročí, návštevník je povinný si doplatiť vstup o čas, ktorý prekročil. Návštevníci sú povinní opustiť priestory bazénov a potiarní najneskôr 30 minút pred koncom prevádzkovej doby.

4.3.Používanie telových čistiacich prípravkov mimo spŕch je zakázané.

4.4.Behanie, skákanie do bazénov, ako aj hádzanie iných osôb do bazénov, je zakázané.

4.5.Používanie športových a hracích potrieb vyžaduje povolenie od službukonajúceho personálu.

4.6.Za neprimerané opotrebenie plaviek z dôvodu častého šmýkania sa na tobogáne a šmýkačkách nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

4.7.Hosť zodpovedá za akékoľvek poškodenia zariadení prevádzkovateľa spôsobené jeho činnosťou.

4.8.Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním návštevného poriadku, prevádzkovateľ nezodpovedá.

4.9.Tobogán, šmýkačky a atrakcie, na ktoré má návštevník umožnený prístup, využíva na vlastnú zodpovednosť.

4.10.Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny pre jazdu na tobogane a šmýkačkách, ako aj ďalšie oznámenia a upozornenia, vyvesené v priestoroch areálu. Aktuálne pokyny, oznámenia a upozornenia vyvesené v areáli sú nadradené všeobecným predpisom.

4.11.Prevádzkovateľ si v prípade nepriaznivého počasia  ako napr. dážď, búrka, silný vietor a v prípade technických príčin, vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu jednotlivých atrakcií a prevádzok, nachádzajúcich sa v areáli (tobogany, šmýkalky, bazény, bary, bufety...), a to z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.

4.12.Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratené a odcudzené veci, ktoré neboli uložené v miestach na to určených – skrinka pri vstupe do šatní.

4.13.Z priestorov komplexu môže byť vylúčený návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku, prevádzkového poriadku  alebo opakovane neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov komplexu, a to bez nároku na vrátenie vstupného poplatku.

4.14.Pred vstupom do šatní je návštevník povinný si vyzuť obuv, v ktorej prišiel a použiť obuv vhodnú na kúpalisko.

5. V areáli Wellness Permon´s Paradise Grand hotela Permon a Wellness centra hotela Pieris je zakázané:

5.1.fajčenie, a to v celom objekte.

5.2.vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš).

5.3.používanie hudobných nástrojov, audio techniky, alebo televízie.

5.4.fotografovanie, alebo filmovanie cudzích ľudí, alebo skupín ľudí bez ich súhlasu. Pre fotografovanie a filmovanie objektov prevádzok prevádzkovateľa, len s jeho predchádzajúcim súhlasom.

5.5.saunovanie v plavkách alebo inom oblečení. Povolené saunovanie je len plachte prevádzkovateľa alebo čistom saunovom kilte.

Ďalšie pravidlá:

5.5.Bábätká a malé deti sú povinné pri kúpaní mať oblečené špeciálne kúpacie plienky.

5.6.Je zakázané správať sa hlučne a behať po prevádzke bez vhodnej obuvy alebo šľapiek (z čoho vyplýva nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí).

5.8.Je zakázané bezdôvodne volať o pomoc. Vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť, do šatní a spŕch druhého pohlavia a do častí areálu, kde je vyznačený zákaz vstupu z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov.

5.9.Je zakázané pľuť na podlahy a do vody, močiť do bazénov, odhadzovať odpadky mimo určených miest a znečisťovať priestory areálu.

5.10.Je zakázané vstupovať do bazénov, na tobogán a šmýkačky so žuvačkou, hodinkami, šperkmi a bižutériou.

5.11.Je zakázané neoprávnene používať záchranné zariadenia a predmety prvej pomoci.

5.12.Je zakázané nosiť a používať zbrane a predmety akéhokoľvek druhu, ktorými by mohlo dôjsť k zraneniu osôb, alebo pôsobeniu inej škody.

5.13.Je zakázané žiadať od zamestnancov prevádzkovateľa služby, ktoré nie sú v súlade s prevádzkovou činnosťou a morálkou.

Výnimky

Návštevný poriadok a pravidlá sa vzťahujú na všeobecné použitie zariadení. Prevádzkovateľ môže povoliť výnimky, ktoré ale nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi a nad rámec miery primeranej pomerom prevádzky. 

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov