MagazínEmpora Hotels

Dokumenty na stiahnutie

Obchodné podmienky hotela Pieris***
(platné od 15.11.2017)

 

Stornopoplatky:

Stornopoplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta.

I. Stornovanie rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb (v prípade ubytovania: objednanie 1 až 9 izieb vrátane):

1. V prípade zrušenia rezervácie alebo jej časti:

- 1 - 5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok vo výške 100 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.

- 6-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.

2. Bez stornopoplatku v prípade zrušenia objednaných služieb viac ako 14 dní pred dňom ich prvého plnenia.

II. Stornovanie skupinových objednávok (v prípade ubytovania: objednanie 10 a viac izieb):

1. V prípade zrušenia skupinovej objednávky alebo jej časti:

- 1 až 14 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je stornopoplatok vo výške 100 % z ceny objednaných služieb alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.

- 15-30 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je stornopoplatok vo výške 70 % z ceny objednaných služieb alebo stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.

2. V prípade zrušenia skupinovej objednávky viac ako 30 dní pred jej uskutočnením sa stornopoplatok neuplatňuje.

Stornovanie rezervácie, objednávky alebo ich časti sa vykonáva písomným oznámením Poskytovateľovi.
Stornovanie sa uplatňuje aj v prípade, že Objednávateľ neoznámil stornovanie rezervácie, objednávky alebo jej časti a objednaná služba nebola vyčerpaná.
Oznámenie o stornovaní sa zasiela e-mailom na adresu: rezervacie@hotelpieris.sk, resp. na e-mailovú adresu osoby, s ktorou už objednávateľ o konkrétnej objednávanej rezervácii komunikoval.

Platobné podmienky:

I. Rezervácie ubytovania (v prípade jednej rezervácie do 10 izieb):
zálohová platba 14 dní pred nástupom na pobyt vo výške 100 % z ceny objednaných služieb na základe vystaveného potvrdenia rezervácie, pripísaním na účet Poskytovateľa, č. účtu: IBAN:SK95 0900 0000 0003 3496 7326 SWIFT:GIBASKBX, VS: číslo rezervácie (prípadne číslo zálohovej faktúry).

II. Rezervácie skupinových objednávok (v prípade jednej rezervácie 10 a viac izieb):
zálohová platba 60 dní pred nástupom na pobyt na základe vystavenej zálohovej faktúry (resp. potvrdenia rezervácie) spravidla vo výške najmenej 80 % z kalkulovanej ceny objednaných služieb alebo v osobitných prípadoch až 100%.

III. Rezervácie v osobitných prípadoch (pobyt „Silvester“ a pobyt „Veľká noc“):
zálohová platba 60 dní pred nástupom na pobyt vo výške 100 % z ceny objednaných služieb na základe vystaveného potvrdenia rezervácie, pripísaním na účet Poskytovateľa, č. účtu: IBAN:SK95 0900 0000 0003 3496 7326 SWIFT:GIBASKBX, VS: číslo rezervácie (prípadne číslo zálohovej faktúry).

V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie/objednávky nebude uhradená v lehote podľa vyššie uvedených Platobných podmienok I.,II a III., má sa za to, že účastníci od zmluvy o rezervovaní/objednaní pobytu alebo služby odstúpili. To isté platí aj v prípade, že objednávateľ nezačne využívať rezervované/objednané služby v 1. deň termínu pobytu do 24,00 hod. alebo inom dohodnutom čase. Odstúpením od zmluvy o rezervovaní/objednaní pobytu alebo služby nie sú dotknuté horeuvedené Stornopoplatky.

Platba darčekovým poukazom: Hosť môže služby uhradiť aj originál darčekovým poukazom vydaným na takýto účel poskytovateľom služieb. Takýto Darčekový poukaz je hosť povinný predložiť ako platidlo u poskytovateľa služieb najneskôr pri nástupe na pobyt, inak sa na takýto poukaz pri platbe neprihliada.

 

Obchodné podmienky na stiahnutie:

Dokumenty:

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov