MagazínEmpora Hotels

Ubytovací poriadok

Grand hotel Permon, s.r.o.                                                                                                                                     Ev.číslo : 1/2014 

 

UBYTOVACÍ PORIADOK

UBYTOVACIEHO ZARIADENIA – DEPENDANCE PINIUS,

Pribylina č. 1326 a 1494

platný od 01. 11. 2017

 

Obchodné meno: Grand hotel Permon, s.r.o.,

Sídlo: Pribylina 1486, 032 42 Pribylina IČO: 44 130 651

Zapísaný: V OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 20694/L

 

1. V Dependance Pinius môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi recepcie Grand hotela Permon pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti.

2. Grand hotel Permon môže v zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako pôvodné ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

1. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie v nástupný deň povinné ubytovať hosťa v dobe od 15,00 hod. najneskôr do 24,00 hod. Do tejto doby hotel izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak. Pokiaľ hosť nenastúpi na pobyt do 24,00 nástupného dňa, hotel môže už izbou disponovať podľa vlastného uváženia. V takomto prípade platí, že hosť pobyt stornoval, ak sa s hotelom nedohodne inak.

2. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 11,00 hod. Do toho času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za nasledujúci deň.

3. Hosť, ktorý trvá na ubytovaní pred 15,00 hod. zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.

4. Hosť platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla pri skončení pobytu, týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní na recepcii Grand hotela Permon.

5. V izbe a spoločenských priestoroch Dependance Pinius nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela prevádzať akéhokoľvek zmeny na zariadení, ani vykonávať zásahy do elektrickej inštalácie a inej inštalácie.

6. V Dependance Pinius a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe, alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.).

7. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch Dependance Pinius.

8. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch Dependance Pinius. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v Dependance Pinius, Pribylina 1326 a 1494 alebo zodpovedný zástupca.

9. Hosťom nie je dovolené vnášať do izieb alebo iných nie na to určených priestorov športové náradie a iné predmety, pre úschovu ktorých je určené vyhradené miesto v suteréne Dependance Pinius.

10. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. sú ubytovaných hostia dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie i po 22,00 hod. a to v priestoroch k tomu určených.

11. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú vyhradené spoločenské priestory Dependance Pinius alebo Grand hotela Permon. V izbe, kde je hosť ubytovaný smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka ubytovacieho úseku Grand hotela Permon alebo vedenia Grand hotela Permon v čase od 08,00 hod. do 22,00 hod.

12. Pred odchodom z izby Dependance Pinius je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnú elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, uzavrieť balkónové dvere a zamknúť vchodové dvere izby a kľúče odovzdať na recepcii Grand hotela Permon, ak nie je dohodnuté z vedením ubytovacieho úseku Grand hotela Permon inak.

13. Prevádzkovateľ zodpovedá za veci, ubytovanými osobami vnesené do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí. Vnesené veci sú veci, ktoré boli prinesené hosťom do priestorov, ktoré sú vyhradené na jeho ubytovanie alebo uložené na určenom mieste (izbový trezor), alebo boli za týmto účelom odovzdané do úschovy prevádzkovateľovi alebo zodpovednému pracovníkovi prevádzkovateľa. Za klenoty, peniaze a iné cennosti sa takto zodpovedá len do výšky ustanovenej vykonávacím predpisom. To neplatí ak klenoty, peniaze a iné cennosti boli uložené do úschovy prevádzkovateľa.

14. Psy a iné zvieratá nie sú povolené. Psom a iným zvieratám je zakázaný vstup do priestorov Grand hotela Permon.

15. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16. Prevádzkovateľ Dependance Pinius neprevádzkuje pri tomto zariadením žiadne parkovisko. K dispozícii je parkovisko Grand hotela Permon, ktoré je platené s organizovanou prevádzkou.

17. Sťažnosti hostí, prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie Grand hotela Permon.

 

Ubytovací poriadok platí od 01. 11. 2017

V Pribyline, dňa 30.10.2017

                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Štefanovský

                                                                                                                                                                 konateľ, v.r.

                                                                                                                                                    Grand hotel Permon, s.r.o.

Ubytovací poriadok na stiahnutie:

Dokumenty:

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov