MagazínEmpora Hotels

Ubytovací poriadok

Grand hotel Permon, s.r.o.                                                                                                                     Ev.číslo : 1/2018

 

                                         U B Y T O V A C Í P O R I A D O K

                                        UBYTOVACIEHO ZARIADENIA – DEPENDANCE PERMONÍK,

                                                 Pribylina č. 1331

                                                platný od 01. 01. 2018

 

Obchodné meno : Grand hotel Permon, s.r.o.,

Sídlo: Pribylina 1486, 032 42 Pribylina

IČO: 44 130 651

Zapísaný: V OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 20694/L

 

1. V Dependance Permoník môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi recepcie hotela Pieris pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti.

2. Hotel Pieris môže v zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako pôvodné ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

3. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie v nástupný deň povinné ubytovať hosťa v dobe od 15,00 hod. najneskôr do 24,00 hod. Do tejto doby hotel izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak. Pokiaľ hosť nenastúpi na pobyt do 24,00 nástupného dňa, hotel môže už izbou disponovať podľa vlastného uváženia. V takomto prípade platí, že hosť pobyt stornoval, ak sa s hotelom nedohodne inak.

4. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 11,00 hod. Do toho času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za nasledujúci deň.

5. Hosť, ktorý trvá na ubytovaní pred 15,00 hod. zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.

6. Hosť platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla pri skončení pobytu, týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní na recepcii hotela Pieris.

7. V izbe a spoločenských priestoroch Dependance Permoník nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela prevádzať akéhokoľvek zmeny na zariadení, ani vykonávať zásahy do elektrickej inštalácie a inej inštalácie.

8. V Dependance Permoník a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe, alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.).

9. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch Dependance Permoník.

10. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch Dependance Permoník. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v Dependance Permoník, Pribylina 1331 a 1336 alebo zodpovedný zástupca.

11. Hosťom nie je dovolené vnášať do izieb alebo iných nie na to určených priestorov športové náradie a iné predmety, pre úschovu ktorých je určené vyhradené miesto v suteréne Dependance Permoník.

12. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. sú ubytovaných hostia dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie i po 22,00 hod. a to v priestoroch k tomu určených. Grand hotel Permon, s.r.o. Ev.číslo : 1/2018 2 / 2

13. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú vyhradené spoločenské priestory Dependance Permoník alebo hotela Pieris. V izbe, kde je hosť ubytovaný smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka ubytovacieho úseku hotela Pieris alebo vedenia spoločnosti Grand hotela Permon, s.r.o., v čase od 08,00 hod. do 22,00 hod.

14. Pred odchodom z izby Dependance Permoník je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnú elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, uzavrieť balkónové dvere a zamknúť vchodové dvere izby a kľúče odovzdať na recepcii hotela Pieris, ak nie je dohodnuté z vedením ubytovacieho úseku hotela Pieris inak.

15. Prevádzkovateľ zodpovedá za veci, ubytovanými osobami vnesené do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí. Vnesené veci sú veci, ktoré boli prinesené hosťom do priestorov, ktoré sú vyhradené na jeho ubytovanie alebo uložené na určenom mieste (izbový trezor), alebo boli za týmto účelom odovzdané do úschovy prevádzkovateľovi alebo zodpovednému pracovníkovi prevádzkovateľa. Za klenoty, peniaze a iné cennosti sa takto zodpovedá len do výšky ustanovenej vykonávacím predpisom. To neplatí ak klenoty, peniaze a iné cennosti boli uložené do úschovy prevádzkovateľa.

16. Psy a iné zvieratá nie sú povolené. Psom a iným zvieratám je zakázaný vstup do priestorov hotela Pieris.

17. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

18. Prevádzkovateľ Dependance Permoník neprevádzkuje pri tomto zariadením žiadne parkovisko. K dispozícii je parkovisko hotela Permon, za poplatok.

19. Sťažnosti hostí, prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie hotela Pieris.

 

Ubytovací poriadok platí od 01. 01. 2018

V Pribyline dňa 30. 12. 2017

                                                                                                                         Ing. Vladimír Štefanovský

                                                                                                                                     konateľ, v.r.

                                                                                                                        Grand hotel Permon, s.r.o.

 

Dokumenty:

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov